آزمایش های هوشمند ژنتیکی smartests.ir

پزشکی شخصی ، مقالات

1-پزشکی شخصی ردایی که بر قامت سلامتی دوخته اند

  دکتر سلام حیدری نژاد

  متن کامل (PDF)

2-تاریخچه سرطان

  دکتر رضا شیرکوهی

  متن کامل (PDF)

3-آخرین یافته های علمی در پیشگیری و بروز سرطان

  دکتر ناصرپارسا

 متن کامل (PDF)

4-جایگاه پزشکی آینده نگر در علوم آزمایشگاهی

دکتر محمدجواد غروی

متن کامل (PDF)

5-ارائه سرویس ژنوم شخصی(Personalized Genomics)

دکتر مجید نیک پی

متن کامل (PDF)

6-مرحله بندی سرطان پستان:آیا زمان تغییر براساس فاکتورهای بیولوژیک و پزشکی فردگراست؟

دکتر آسیه الفت بخش

متن کامل (PDF)

7-آنتی بادی‌های مونوکلونال رویکردی شگرف در درمان سرطان

دکتر سلام حیدری نژاد

متن کامل (PDF)

8-آنالیز مولکولی توده سرطانی و درمان اختصاصی با موثرترین دارو

 الهام شجاعی نیا

متن کامل (PDF)

9-گزارش واقعی از پزشکی شخصی

 دکتر فرهاد قدیری

 متن کامل (PDF)

10-گزارش سالیانة ائتلاف پزشکی شخصی(PMC)

الهام شجاعی نیا

متن کامل (PDF)

11-موسسه مهیار

دکتر لیلا آشوری

متن کامل (PDF)

12-تغذیه در دیابت

بیتا بیضایی

متن کامل (PDF)

13-چند دقیقه با پرفسور هوشمند

مهدی امیری پور

متن کامل (PDF)

14-اوتیسم و باورهای اشتباه

دکتر ندا نوری

متن کامل (PDF)

15-گزارش کنفرانس جهانی پزشکی شخصی(PMWC)

سیده نیره مصلحی

متن کامل (PDF)

16-گزارش بین المللی سرطان غرب آسیا(WACC)

سیده نیره مصلحی

متن کامل (PDF)

17-اخبار پزشکی

نجمه شجاعی

متن کامل (PDF)

18-گردشگری سلامت

سیده نیره مصلحی

متن کامل (PDF)

19-معرفی چشمه های حرارتی استان اردبیل، در درمان بیماری های مفصلی، از منظر گردشگری سلامت

دکتر کاظم علوی پناه، دکتر معصومه رشیدی 

متن کامل (PDF)

20- Irrational Antibiotic Prescribing: A Local Issue or Global Concern?

دکتر مهدی رجبی، شیوا حسامی، آزاده نصراله

متن کامل (PDF)